Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AIR-RANGE.EU B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van AIR-RANGE.eu.

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • artikel: een door AIR-RANGE.eu verkochte en/of geleverde zaak;
 • klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede rechtsopvolgers van een dergelijke persoon, die een overeenkomst aangaat met AIR-RANGE.eu of een aanbieding daartoe ontvangt;
 • overeenkomst: een overeenkomst van koop en/of van het verrichten van diensten, zoals het verrichten van reparatiewerkzaamheden.

 

 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door AIR-RANGE.eu aan de klant en alle overeenkomsten tussen AIR-RANGE.eu en de klant.
  2. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met AIR-RANGE.eu. Overeengekomen afwijkingen laten de gelding van de overige Algemene Voorwaarden onverlet en gelden slechts voor één overeenkomst.
  3. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden doet de klant onherroeplijk afstand van de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, welke afstand door AIR-RANGE.eu bij voorbaat wordt aanvaard.
  4. AIR-RANGE.eu heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomsten
  1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat AIR-RANGE.eu een door de klant ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen en AIR-RANGE.eu, behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan, volledige betaling heeft ontvangen. Hierop volgt een betaalbevestiging van AIR-RANGE.eu met vermelding van de verzenddatum van het bestelde en wordt de order uitgevoerd.
  2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens AIR-RANGE.eu gedaan of gemaakt zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Prijzen
  1. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door AIR-RANGE.eu zorgvuldig weergegeven. AIR-RANGE.eu is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van voorkomende onjuistheden, voor zover de klant redelijkerwijs moest begrijpen dat deze een vergissing of verschrijving betroffen.
  2. De prijzen zijn de actuele prijzen uitgedrukt in euro’s. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is AIR-RANGE.eu bevoegd om prijzen te wijzigen.
  3. De prijzen zijn exclusief btw, inclusief verpakking, exclusief verzekering en exclusief verzendkosten.
  4. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 

 1. Verzendkosten en administratiekosten
  1. De verzendkosten zijn van toepassing op bestellingen onder de 250 euro netto.
  2. De overige verzendkosten bedragen standaard 7,50 euro voor leveringen binnen Nederland en 15 euro binnen Europa en zijn inclusief verpakking. In de bevestigingsmail die de klant na het plaatsen van de bestelling ontvangt, staan de verzendkosten ook vermeld.
  3. Administratiekosten ten bedrage van 10 euro gelden voor opdrachten met een waarde van minder dan 25 euro.

 

 1. Levering
  1. AIR-RANGE.eu doet haar uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. AIR-RANGE.eu streeft ernaar om alle bestelde artikelen die op voorraad zijn volgens orderbevestiging, na ontvangst van de betaling binnen drie werkdagen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, te verzenden.
  2. Vertraging in de levering van een artikel dat niet op voorraad is, wordt per e-mail aan de klant gemeld. Leveringstijden gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn gelden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen de klant en AIR-RANGE.eu. AIR-RANGE.eu dient te allen tijde schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij AIR-RANGE.eu ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven.
  3. AIR-RANGE.eu bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de klant afgeleverd.
  4. Bestellingen mogen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en naleveringen worden franco verzonden.

 

 1. Betaling
  1. Betaling door de klant dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voorafgaande aan de levering van artikelen en/of diensten per bank of contant te geschieden aan AIR-RANGE.eu.
  2. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dan dient betaling door de klant van de verschuldigde prijs zonder opschorting, korting, verrekening of inhouding te geschieden binnen de afgesproken betalingstermijn.
  3. Indien de klant de totaal verschuldigde prijs niet of niet tijdig volledig heeft voldaan, dan is de klant zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de aan AIR-RANGE.eu toekomende wettelijke rechten en rechten onder de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, is de klant vanaf de dag dat deze in verzuim is tot en met de dag van betaling van het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 3 procent over het onbetaalde bedrag.
  4. Indien AIR-RANGE.eu de vordering ter incasso uit handen dient te geven aan een derde, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten daarvan voor rekening van de klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15 procent van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van 100 euro.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en andere rechten AIR-RANGE.eu
  1. AIR-RANGE.eu behoudt zich de eigendom voor van alle door zijn aan de klant geleverde artikelen totdat de koopprijs voor al deze artikelen volledig is voldaan. Indien AIR-RANGE.eu in het kader van een overeenkomst ten behoeve van de klant door de klant te betalen werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de klant ook zijn daarop betrekking hebbende vordering volledig heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de vorderingen die AIR-RANGE.eu op de klant krijgt wegens het tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens AIR-RANGE.eu.
  2. Zolang de eigendom van de geleverde artikelen niet op de klant is overgegaan, mag de klant die artikelen niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen en is de klant gehouden ieder voorval dat AIR-RANGE.eu in zijn belang als eigenaar van die artikelen schaadt of kan schaden, bij AIR-RANGE.eu te melden. AIR-RANGE.eu is niet gehouden tot vrijwaring van de klant voor zijn aansprakelijkheid als houder van een artikel.
  3. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens AIR-RANGE.eu of AIR-RANGE.eu goede grond heeft om aan te nemen dat de klant daarin tekort zal schieten, is AIR-RANGE.eu gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen onmiddellijk terug te nemen. Na terugneming zal de klant een bedrag terugbetaald krijgen dat in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs van het artikel na aftrek van de terugnamekosten en het bedrag dat de klant in verband met de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan AIR-RANGE.eu is verschuldigd.

 

 1. Retournering
  1. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen zeven dagen na ontvangst (franco) te retourneren in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade, voorzien van een ingevuld retourformulier. Dit retourformulier dient te worden gedownload op de website AIR-RANGE.eu of wordt op verzoek toegestuurd. Zonder dit retourformulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen.
  2. Als een klant een beroep heeft gedaan op ontbinding van de overeenkomst en de bestelling is retour ontvangen, dan zal AIR-RANGE.eu binnen vijftien werkdagen het bedrag restitueren aan de klant. Terugbetaling geschiedt op de door de klant opgegeven bank- of girorekening. Voor terugbetaling op een rekening buiten Nederland geeft de klant zijn IBAN–BIC-gegevens door.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. AIR-RANGE.eu is jegens een klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AIR-RANGE.eu in zijn verplichtingen jegens de klant onder de overeenkomst. AIR-RANGE.eu is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade of indirecte schade waaronder onder meer wordt verstaan: in- en uitbouwkosten, vertragingsschade, bedrijfsschade, waardevermindering, ladingschade, persoonlijke of immateriële schade.
  2. De aansprakelijkheid van AIR-RANGE.eu voor schade jegens een klant is beperkt tot de factuurwaarde van de afgenomen artikelen en/of diensten.
  3. De verantwoordelijkheid van AIR-RANGE.eu ten aanzien van levering van artikelen beperkt zich totdat de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres.
  4. AIR-RANGE.eu is niet aansprakelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling fout heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die ontstaan als de bestelling retour komt en/of de tweede keer opgestuurd moet worden, zijn voor rekening van de klant tenzij de oorzaak AIR-RANGE.eu is aan te rekenen.
  5. AIR-RANGE.eu is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar niet daartoe bevoegde personen het pakket kunnen aannemen.
  6. AIR-RANGE.eu kan pas als een bestelling een week na verzending nog niet is aangekomen en hiervan door de transporteur aan AIR-RANGE.eu melding is gemaakt, in actie komen. Dit geldt alleen wanneer een bestelling met Track and Trace-code niet bekend is. Indien de transporteur vermeldt dat een bestelling afgeleverd is en daarvan tekenbewijs overlegt, is AIR-RANGE.eu niet langer verantwoordelijk en/of aansprakelijk jegens de klant.
  7. Met betrekking tot de staat van de door AIR-RANGE.eu geleverde artikelen en/of diensten strekt de aansprakelijkheid van AIR-RANGE.eu zich jegens de klant niet verder uit dan is omschreven in de garantie als bepaald in artikel 12. De klant komt niet de rechten toe die de wet de klant toekent, behoudens voor zover deze dwingendrechtelijk van aard zijn, zoals het recht ingevolge boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst voldoet.
  8. De klant vrijwaart AIR-RANGE.eu voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

 

 1. Ontbinding
  1. Indien de klant na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door AIR-RANGE.eu, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens AIR-RANGE.eu, dan zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij AIR-RANGE.eu alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt.
  2. Indien de overeenkomst is ontbonden, dan verbeurt de klant ten behoeve van AIR-RANGE.eu een onmiddellijk opeisbare boete van 15 procent van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van AIR-RANGE.eu op volledige vergoeding van schade en kosten.
  3. Indien de klant surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, een aanvraag tot faillissement met betrekking tot de klant wordt of is aangevraagd dan wel op een dergelijke aanvraag het faillissement is uitgesproken, dan is AIR-RANGE.eu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten. In deze gevallen is iedere vordering van AIR-RANGE.eu op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar, zonder dat AIR-RANGE.eu tot schadevergoeding is gehouden.

 

 1. Garantie
  1. Met uitzondering van reparatiedelen, verleent AIR-RANGE.eu de klant een garantie voor artikelen voor een periode van één jaar met inachtneming van dit artikel 12. Op losse componenten en serviceonderdelen verleent AIR-RANGE.eu geen enkele garantie. Op reparaties verleent AIR-RANGE.eu de klant zes maanden garantie.
  2. Indien een artikel defect is, dan neemt de klant vooraf altijd contact op met AIR-RANGE.eu via een garantieaanvraagformulier dat van de site is te downloaden of op verzoek wordt toegezonden
  3. De artikelen die retour gezonden worden, worden bij ontvangst door AIR-RANGE.eu gekeurd. Garantie is niet van toepassing als:
 • het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • de slijtage aan het artikel als normaal kan worden beschouwd;
 • veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
 • niet in overeenstemming is gehandeld met de door AIR-RANGE.eu aan de klant ter beschikking gestelde voorschriften waaronder gebreken die zijn ontstaan door onjuiste inbouw, foutief of onoordeelkundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  1. De verzendkosten van te claimen artikelen zijn altijd voor rekening van de klant.
  2. De verzendkosten voor verzending aan de klant van toegewezen garantieclaims zijn voor rekening van AIR-RANGE.eu.

 

 1. Reclame
  1. Reclames terzake van door AIR-RANGE.eu geleverde artikelen of door AIR-RANGE.eu verrichte diensten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval niet later dan zeven dagen nadat de grond voor het uitoefenen van reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij AIR-RANGE.eu te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn gaat in op het moment van levering van het artikel bij de klant dan wel het moment van het verrichten van de dienst.
  2. Schade aan verpakking dient te worden gefotografeerd en doorgestuurd. In overleg kan na controle door AIR-RANGE.eu tot herlevering of herstel worden overgegaan.

 

 1. Klachten
  1. AIR-RANGE.eu streeft ernaar om alles naar volledige tevredenheid van zijn klanten af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de klant zijn klacht via een contactformulier op de website indienen. AIR-RANGE.eu streeft ernaar om klachten binnen 48 uur te beantwoorden.

 

 1. Persoonsgegevens
  1. AIR-RANGE.eu respecteert de privacy van zijn klanten en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. De persoonsgegevens worden in het databestand van AIR-RANGE.eu opgeslagen. De door de klant verstrekte persoonsgegevens in dit databestand worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings en/of aanbiedingen van AIR-RANGE.eu.
  2. Deze persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

 

 1. Diversen over AIR-RANGE.eu
  1. AIR-RANGE.eu is gevestigd aan de Industrieweg 28d, 2254 AE in Voorschoten (Nederland)

Kamer van Koophandel: 56849605
Btw-nummer: NL852330777B01
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL53ABNA 059.46.24.444

  1. Telefonisch is AIR-RANGE.eu te bereiken op kantoortijden op +31 (0)6 55782001. Alle vragen, opmerkingen en eventuele klachten kunt u ons stellen via het contactformulier op de website.  AIR-RANGE.eu streeft ernaar om de ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

 

 1. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
  1. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beoordeeld en beslist door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, behoudens indien en voor zover de wet een andere rechtelijke instantie dwingend voorschrijft.
  2. Op elke rechtsverhouding tussen AIR-RANGE.eu en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Slotbepalingen
  1. Deze Algemene Voorwaarden en bepalingen komen in de plaats van alle eerder vastgestelde en gedeponeerde voorwaarden en bepalingen.
  2. Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst tussen AIR-RANGE.eu en klant nietig zijn of nietig worden, dan zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen terzake van bepalingen welke nietig zijn of worden in overleg vervangende bepalingen overeenkomen, één en ander in de lijn van de reeds gemaakte afspraken.
  3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AIR-RANGE.eu is het klant niet toegestaan de (vorderings)rechten jegens AIR-RANGE.eu uit hoofde van zijn rechtsverhouding met AIR-RANGE.eu op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.
  4. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag onder nummer 38/2013.